• Kritéria prijímacieho konania

   • Kritériá pre prijímacie konanie
     do 1. ročníka konzervatória v školskom roku 2023/2024

    I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

     
    1. Prijímacie skúšky do 1. ročníka Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnia v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     
    2. V školskom roku 2023/2024 sa plánujú otvoriť dve triedy denného štúdia v 1. ročníku. Počet
    žiakov v odboroch: hudobno-dramatické umenie – 15, tanec – 6, spev – 6, hudba – 21.

                Počet tried bol prerokovaný v pedagogickej rade školy a schválený dňa 23. júna 2022.

     

    Plánovaný počet prijatých žiakov je v jednotlivých skupinách študijných odborov 8226 Q hudobno-dramatické umenie, 8227 Q tanec, 8228 Q spev a 8229 Q 00 hudba:
     

    p.č.

    Študijný odbor

    Kód odboru

    Stupeň vzdelania

    Dĺžka štúdia

    Počet žiakov

    1.

    hudobno-dramatické umenie

    8226 Q

    ISCED 5B

    6 rokov

    15

    2.

    tanec

    8227 Q

    ISCED 5B

    6 rokov

    6

    3.

    spev

    8228 Q

    ISCED 5B

    6 rokov

    6

    4.

    hudba

    8229 Q

    ISCED 5B

    6 rokov

    21

     

    II. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
     
    1. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 10. novembra 2022.
     

    • Forma prijímacej skúšky:

    Uchádzači o štúdium sa podrobia prijímacím skúškam, v ktorých sa overia špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie a to formou praktickej a teoretickej skúšky.
     

    • Obsah prijímacej skúšky:   

    Praktické skúšky pozostávajú:

    • z hry na nástroji (hudba),
    • spevu (spev, hudobno-dramatické umenie)
    • z hereckých schopností (hudobno-dramatické umenie, hudobno-dramatické umenie - muzikál)
    • z pohybových schopností (hudobno-dramatické umenie, hudobno-dramatické umenie – muzikál, tanec)

     

    Teoretické skúšky sa konajú formou písomného testu z hudobnej teórie a dejín hudby (v rozsahu učebnej látky základných umeleckých škôl).
     

    • Rozsah prijímacej skúšky:

    Praktická skúška z nástroja alebo spevu trvá cca 15 - 20 minút, praktická skúška zo sluchovej a rytmickej analýzy trvá cca 15 minút.
    Písomná skúška (test) z hudobnej teórie a dejín hudby spolu trvá 30 minút. Sluchová a rytmická analýza je súčasťou písomného testu.
     
    Obsah a rozsah prijímacej skúšky sú určené požiadavkami na prijímacie konanie podľa jednotlivých hlavných odborov štúdia a sú súčasťou kritérií na prijatie. Nachádzajú sa v prílohe.


    III. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

     

    1.  Kritériom pre prijatie je úspešné vykonanie praktickej  skúšky, ktorá má ROZHODUJÚCI VÝZNAM. U skúšky je potrebné dosiahnuť minimálne 15 bodov (z 25 možných) z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, udelených odbornou komisiou skladajúcou sa z vyučujúcich pedagógov príslušného oddelenia. Uchádzač splní podmienky prijatia, ak je u skúšky hodnotený známkou „výborný“, „chválitebný“ alebo „dobrý“. 
     

    2.  Z teoretickej skúšky (testu) a sluchovej a rytmickej analýzy nesmie byť známka nedostatočná. Skúška z hudobnej teórie má DOPLŇUJÚCI VÝZNAM. Slúži k overeniu všeobecných hudobných predpokladov ku štúdiu, k zisteniu miery znalostí z hudobnej teórie a k informácii o všeobecnom hudobnom a kultúrnom prehľade uchádzača.
     

    Uchádzači o prijatie sú u praktickej skúšky i u skúšky z hudobnej teórie hodnotení nasledovne:

          a)   KLASIFIKOVANÍ  známkou 1-5 (výborný – nedostatočný)

          b)   HODNOTENÍ BODOVO  podľa nasledujúcej stupnice:

                                                   klasifikácia                                           bodové hodnotenie

                                                    „výborný“                                  20,01 – 25,00

                                                   „chválitebný“                             15,01 – 20,00

                                                   „dobrý“                                     10,01 – 15,00

                                                   „dostatočný“                               5,01 – 10,00

                                                   „nedostatočný“                           0,00 –   5,00

    3. Dosiahnuté bodové hodnotenie z praktickej skúšky a z teoretickej skúšky sa NESČÍTAVA. Skúška z teoretickej časti iba overuje možnosti uchádzača študovať zvolený odbor.


    4.  Do úvahy sa berie i skutočnosť, že uchádzač je víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom štúdia, o ktoré sa uchádza a jeho zdravotná spôsobilosť je potvrdená lekárom.

     

    IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

    1. Termín podania prihlášky:                          do 20. marca 2023
    Prihlášku možno podať buď elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

    Ak sa podáva prihláška na tlačive, je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

    Ak sa rodič rozhodne pre elektronické podanie prihlášky, vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2023 základnej škole na potvrdenie hodnotenia.

    Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2023.

    Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým ŠŠ, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške.

     

    Prihlášky ostatných uchádzačov (z iných stredných škôl, z vysokých škôl, nezamestnaní a pod.) podávajú prihlášky priamo na konzervatórium na tlačive prihlášky školy pre tzv. absolventov iných škôl, ktorá sa nachádza na študijnom oddelení školy alebo sa dá stiahnuť na internetovej stránke školy. Pre uchádzačov do piateho a vyššieho ročníka sa konajú talentové prijímacie skúšky (ak určí riaditeľ školy) v termíne druhého kola, prihlášky sa taktiež nachádzajú na študijnom oddelení alebo internetovej stránke školy.
    K prihláške na štúdium zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy, obmedzení uchádzača o štúdium a schopnosti študovať zvolený študijný odbor.
     

    1. termín konania prijímacích skúšok:                       2. - 3. máj 2023

    2. termín konania 2. kola prijímacích skúšok:           11. - 12. máj 2023
     
    4. Rozhodnutie o prijatí /neprijatí/:

    Riaditeľ strednej školy zverejní v zmysle § 68 zákona č. 245/2008 Z.z. zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne resp. neúspešne.
    V tejto lehote bude uchádzačovi zaslané i rozhodnutie o prijatí /neprijatí/.
     
    5. Odvolanie voči rozhodnutiu:
    Uchádzač alebo zákonný zástupca môže proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
     
    6. Zrušenie prijatia:
    V prípade, že sa uchádzač v stanovenej lehote nezapíše /nezašle do určeného termínu zápisný lístok/, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.
     


    Kritériá  pre prijatie boli prerokované v Umeleckej rade dňa 28.11.2022 a v pedagogickej rade dňa 10.11.2022.
     

    V Topoľčanoch  28.11.2022.
                                                                                                          Mgr. Denisa Krajčovičová                                                                                                                           riaditeľka školy

     

     

  • Kontakty

   • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
   • 0914 32 00 25 0385 32 00 24 www.skdkto.sk
   • Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany Topoľčany Slovakia
   • 42120420
   • 2022742172
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje