• Kritériá pre prijímacie konanie

    • KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
      
     1. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 26. januára 2017.
      

     • Forma prijímacej skúšky:

     Uchádzači o štúdium sa podrobia prijímacím skúškam, v ktorých sa overia špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie a to formou praktickej a teoretickej skúšky.
      

     • Obsah prijímacej skúšky:   

     Praktické skúšky pozostávajú:

     • z hry na nástroji (hudba),
     • spevu (spev, hudobno-dramatické umenie)
     • z hereckých schopností (hudobno-dramatické umenie, hudobno-dramatické umenie - muzikál)
     • z pohybových schopností (hudobno-dramatické umenie, hudobno-dramatické umenie – muzikál, tanec)

      

     Teoretické skúšky sa konajú formou písomného testu z hudobnej teórie a dejín hudby (v rozsahu učebnej látky základných umeleckých škôl).
      

     • Rozsah prijímacej skúšky:

     Praktická skúška z nástroja alebo spevu trvá cca 15 - 20 minút, praktická skúška zo sluchovej a rytmickej analýzy trvá cca 15 minút.
     Písomná skúška (test) z hudobnej teórie a dejín hudby spolu trvá 30 minút. Sluchová a rytmická analýza je súčasťou písomného testu.
      
     Obsah a rozsah prijímacej skúšky sú určené požiadavkami na prijímacie konanie podľa jednotlivých hlavných odborov štúdia a sú súčasťou kritérií na prijatie. Nachádzajú sa v prílohe.


     III. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

     1.  Kritériom pre prijatie je úspešné vykonanie praktickej  skúšky, ktorá má ROZHODUJÚCI VÝZNAM. U skúšky je potrebné dosiahnuť minimálne 15 bodov (z 25 možných) z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, udelených odbornou komisiou skladajúcou sa z vyučujúcich pedagógov príslušného oddelenia. Uchádzač splní podmienky prijatia, ak je u skúšky hodnotený známkou „výborný“, „chválitebný“ alebo „dobrý“. 
      

     2.  Z teoretickej skúšky (testu) a sluchovej a rytmickej analýzy nesmie byť známka nedostatočná. Skúška z hudobnej teórie má DOPLŇUJÚCI VÝZNAM. Slúži k overeniu všeobecných hudobných predpokladov ku štúdiu, k zisteniu miery znalostí z hudobnej teórie a k informácii o všeobecnom hudobnom a kultúrnom prehľade uchádzača.
      

     Uchádzači o prijatie sú u praktickej skúšky i u skúšky z hudobnej teórie hodnotení nasledovne:

           a)   KLASIFIKOVANÍ  známkou 1-5 (výborný – nedostatočný)

           b)   HODNOTENÍ BODOVO  podľa nasledujúcej stupnice:

                                                    klasifikácia                                          bodové hodnotenie

                                                     „výborný“                                            20,01 – 25,00

                                                    „chválitebný“                                        15,01 – 20,00

                                                    „dobrý“                                                10,01 – 15,00

                                                    „dostatočný“                                        5,01 – 10,00

                                                    „nedostatočný“                                     0,00 –   5,00

      

     3. Dosiahnuté bodové hodnotenie z praktickej skúšky a z teoretickej skúšky sa NESČÍTAVA. Skúška z teoretickej časti iba overuje možnosti uchádzača študovať zvolený odbor.


     4.  Do úvahy sa berie i skutočnosť, že uchádzač je víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom štúdia, o ktoré sa uchádza a jeho zdravotná spôsobilosť je potvrdená lekárom.

      

     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     1. Termín podania prihlášky:  do 28. februára 2017
     Prihlášky žiakov zo základných škôl zasiela príslušný riaditeľ ZŠ, ostatní uchádzači (z iných stredných škôl, z vysokých škôl, nezamestnaní a pod.) podávajú prihlášky priamo na konzervatórium na tlačive prihlášky školy pre tzv. absolventov iných škôl, ktorá sa nachádza na študijnom oddelení školy alebo sa dá stiahnuť na internetovej stránke školy. Pre uchádzačov do piateho a vyššieho ročníka sa konajú talentové prijímacie skúšky (ak určí riaditeľ školy) v termíne druhého kola, prihlášky sa taktiež nachádzajú na študijnom oddelení alebo internetovej stránke školy.
     K prihláške na štúdium zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne o stupni poruchy, obmedzení uchádzača o štúdium a schopnosti študovať zvolený študijný odbor.
     2. Termín konania prijímacích skúšok: 30. marec 2017

     3. Termín konania 2. kola prijímacích skúšok: 20. jún 2017
      
     4. Rozhodnutie o prijatí /neprijatí/:

     Riaditeľ strednej školy zverejní v zmysle § 68 zákona č. 245/2008 Z.z. zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne resp. neúspešne.
     V tejto lehote bude uchádzačovi zaslané i rozhodnutie o prijatí /neprijatí/.
      
     5. Odvolanie voči rozhodnutiu:
     Uchádzač alebo zákonný zástupca môže proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
      
     6. Zrušenie prijatia:
     V prípade, že sa uchádzač v stanovenej lehote nezapíše /nezašle do určeného termínu zápisný lístok/, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.
      

  • Kontakty

   • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
   • 0914 32 00 25 0385 32 00 24 www.skdkto.sk
   • Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany Topoľčany Slovakia
   • 42120420
   • 2022742172
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje